Iberogast 3x100ml

159,90

Opis

Iberogast 3x100ml

Ulotka doczona do opakowania: informacja dla pacjentaIberogast, pyn doustnyNaley uwanie zapozna si z treci ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa zawiera ona informacje wane dla pacjenta.Lek ten naley zawsze stosowa dokadnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedug zalece lekarza lub farmaceuty.- Naley zachowa t ulotk, aby w razie potrzeby mc j ponownie przeczyta.- Jeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, naley zwrci si do farmaceuty.- Jeli u pacjenta wystpi jakiekolwiek objawy niepodane, w tym wszelkie moliwe objawy niepodane niewymienione w ulotce, naley powiedzie o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.- Jeli po upywie 7 dni nie nastpia poprawa lub pacjent czuje si gorzej, naley skontaktowa si z lekarzem.1. Co to jest lek Iberogast i w jakim celu si go stosujeIberogast jest lekiem rolinnym do stosowania w czynnociowych zaburzeniach odkowo-jelitowych, zwizanych z motoryk (pasaem) przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja (niestrawno) czynnociowa czy zesp jelita nadwraliwego. Zaburzenia te objawiaj si gwnie dolegliwociami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, blem brzucha, uczuciem penoci, wzdciami, nudnociami i zgag.Iberogast agodzi uczucie penoci, wzdcia, osabia skurcze odka i jelit. Wykazuje waciwoci przeciwzapalne, wiatropdne, przeciwutleniajce i przeciwbakteryjne.2. Informacje wane przed zastosowaniem leku IberogastKiedy nie stosowa leku IberogastJeli pacjent ma uczulenie na ktrykolwiek ze skadnikw tego leku.Nie zaleca si podawania dzieciom w wieku poniej 6 lat. U dzieci w wieku poniej 6 lat kady bl brzucha powinien by konsultowany z lekarzem.Ostrzeenia i rodki ostronociNaley natychmiast zaprzesta stosowania leku Iberogast i skontaktowa si z lekarzem w przypadku wystpienia objaww uszkodzenia wtroby, takich jak: taczka, ciemne zabarwienie moczu lub odbarwiony stolec.Pacjenci ze stwierdzon chorob wtroby powinni skonsultowa si z lekarzem przed rozpoczciem stosowania leku Iberogast.Jeli po 7 dniach stosowania leku dolegliwoci nie ustpuj, naley zasign porady lekarza na temat ich przyczyny.Lek Iberogast a inne lekiNaley powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a take o lekach, ktre pacjent planuje przyjmowa.Interakcje nie s znane.Lek Iberogast z alkoholemZe wzgldu na zawarto alkoholu Iberogast nie jest przeznaczony i nie powinien by stosowany u osb z chorob alkoholow.Lek Iberogast zawiera etanol (alkohol) w steniu objtociowym wynoszcym ok. 31%. Jednorazowa dawka leku dla dorosych (20 kropli) zawiera do 240 mg etanolu, co odpowiada ok. 6,2 ml piwa lub 2,6 ml wina na dawk.Dzieci oraz osoby z grup wysokiego ryzyka, do ktrych zalicza si np. pacjentw z chorobami wtroby lub padaczk powinni skonsultowa si z lekarzem przed zastosowaniem leku Iberogast.Cia i karmienie piersiJeli pacjentka jest w ciy lub karmi piersi, przypuszcza e moe by w ciy albo planuje dziecko, powinna poradzi si lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.W celu zachowania ostronoci zaleca si unikanie stosowania produktu Iberogast w okresie ciy.Prowadzenie pojazdw i obsugiwanie maszynPojedyncza dawka dla dorosych zawiera do 240 mg alkoholu (etanolu). Jeli lek Iberogast stosowany jest zgodnie z zaleceniami nie powinien mie istotnego wpywu na zdolno prowadzenia pojazdw i obsugiwania maszyn (patrz punkt Lek Iberogast z alkoholem).3. Jak stosowa lek IberogastTen lek naley zawsze stosowa dokadnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedug zalece lekarza lub farmaceuty. W razie wtpliwoci naley zwrci si do lekarza lub farmaceuty.Podanie doustne.Jeli lekarz nie zaleci inaczej, Iberogast przyjmuje si w niewielkiej iloci pynu przed lub w czasie posikw.Zalecana dawka leku Iberogast to:- doroli i modzie w wieku powyej 12 lat: 3 razy na dob po 20 kropli,- dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 3 razy na dob po 15 kropli,- dzieci w wieku poniej 6 lat: nie zaleca si stosowania.Czas stosowania:Jeli po 7 dniach stosowania leku dolegliwoci nie ustpuj, naley zasign porady lekarza na temat ich przyczyny.Wstrzsn przed uyciem.Obecno osadu czy zmtnienia nie wpywa na skuteczno pynu Iberogast.Zastosowanie wikszej ni zalecana dawki leku IberogastNie ma adnych doniesie o ostrym przedawkowaniu. Zasadniczo jednak naley uwzgldni zawarto alkoholu.Przypadkowe przyjcie o jedn lub dwie dawki leku Iberogast za duo, tzn. cznie od 40 do 60 kropli, zwykle nie prowadzi do negatywnych konsekwencji. W przypadku przyjcia znacznie wikszych dawek, naley zwrci si o pomoc do lekarza lub farmaceuty.Pominicie zastosowania leku IberogastW przypadku pominicia przyjcia leku Iberogast, naley odczeka do nadejcia pory przyjcia nastpnej dawki i przyj wwczas dawk przepisan przez lekarza lub podan w niniejszej ulotce w punkcie dotyczcym dawkowania.Nie naley stosowa dawki podwjnej w celu uzupenienia pominitej dawki.4. Moliwe dziaania niepodaneJak kady lek, lek ten moe powodowa dziaania niepodane, chocia nie u kadego one wystpi.W bardzo rzadkich przypadkach (rzadziej ni 1 na 10 000) mog pojawi si reakcje nadwraliwoci takie jak np. reakcje skrne, wid, duszno.Zgaszano przypadki uszkodzenia wtroby (czsto nieznana).W sytuacji wystpienia tych dziaa niepodanych naley przerwa leczenie produktem Iberogast.Zgaszanie dziaa niepodanychJeli wystpi jakiekolwiek objawy niepodane, w tym wszelkie objawy niepodane niewymienione w ulotce, naley powiedzie o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielgniarce. Dziaania niepodane mona zgasza bezporednio do Departamentu Monitorowania Niepodanych Dziaa Produktw Leczniczych Urzdu Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych i Produktw BiobjczychAl. Jerozolimskie 181 C02-222 WarszawaTel.: +48 22 49 21 301Faks: + 48 22 49 21 309e-mail: ndl@urpl.gov.plDziki zgaszaniu dziaa niepodanych mona bdzie zgromadzi wicej informacji na temat bezpieczestwa stosowania leku.Dziaania niepodane mona zgasza rwnie podmiotowi odpowiedzialnemu.5. Jak przechowywa lek IberogastNie przechowywa w temperaturze powyej 25C.Przechowywa w miejscu niewidocznym i niedostpnym dla dzieci.Nie stosowa tego leku po upywie terminu wanoci zamieszczonego na opakowaniu.Okres wanoci po pierwszym otwarciu opakowania bezporedniego: 8 tygodni.6. Zawarto opakowania i inne informacjeCo zawiera lek Iberogast100 ml pynu zawiera:Iberis amara herbae extractum (wycig z ziela ubiorka gorzkiego) (1: 1,5 2,5) 15,0 mlekstrahent etanol 50% (v/v)Angelicae radicis extractum (wycig z korzenia arcydzigla) (1: 2,5 3,5) 10,0 mlekstrahent etanol 30% (v/v)Matricariae flos extractum (wycig z kwiatu rumianku) (1: 2 – 4) 20,0 mlekstrahent etanol 30% (v/v)Carvi fructus extractum (wycig z owocu kminku) (1: 2,5 3,5) 10,0 mlekstrahent etanol 30% (v/v)Silybi mariani fructus extractum (wycig z owocu ostropestu) (1: 2,5 3,5) 10,0 mlekstrahent etanol 30% (v/v)Melissae folii extractum (wycig z lici melisy) (1:2,5 3,5) 10,0 mlekstrahent etanol 30% (v/v)Menthae piperitae folii extractum (wycig z lici mity pieprzowej) (1: 2,5 3,5) 5,0 mlekstrahent etanol 30% (v/v)Chelidonii herbae extractum (wycig z ziela glistnika) (1:2,5 3,5) 10,0 mlekstrahent etanol 30% (v/v)Liquiritiae radicis extractum (wycig z korzenia lukrecji) (1:2,5 3,5) 10,0 mlekstrahent etanol 30% (v/v)Lek Iberogast zawiera 29,5 32,6 % (v/v) etanolu.Jak wyglda lek Iberogast i co zawiera opakowanieButelka z brunatnego szka z zakrtk polietylenow z zakraplaczem w kartonowym pudeku.Opakowanie zawiera 20 ml, 50 ml lub 100 ml pynu Iberogast.Nie wszystkie wielkoci opakowa musz znajdowa si w obrocie.Podmiot odpowiedzialny i wytwrcaPodmiot odpowiedzialnyBayer Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 15802-326 WarszawaTel.: +48 22 572 35 00WytwrcaSTEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbHHavelstrasse 564295 DarmstadtNiemcy

Bayer: Układ pokarmowy

maxigra ulotka, nasivin kids, geminii, accofil ulotka, skórze, lipiforma cena

yyyyy